Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO DOTKNUTOU OSOBU V SOUVISLOSTI SE ZÍSKÁVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnuté provozovatelem dotyčné osobě při získávání osobních údajů od dotyčné osoby 

Provozovatel tímto v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) poskytuje Dotčené osobě, od které Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají, následující informace: 

Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele:

Provozovatelem je ORIN ČR, s. , DIČ: 2020031299, DIČ: SK2020031299, statutární orgán: Peter Vanka - jednatel, Tomáš Vanka - jednatel, Bc. Petra Cachovanová – jednatel, email: info@orinbody.sk, telefonní číslo: +421 917 493 833

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

Zodpovědná osoba není ustavena.

Zpracovávané osobní údaje:

Provozovatel zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, dodací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, soubory cookies, číslo účtu, název banky, podpis.

Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby:

Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou: 

 1. zpracování účetních dokladů
 2. plnění a evidence smluv
 3. evidence klientů a smluvních partnerů za účelem uzavírání a plnění smluv
 4. archivace dokumentů v souladu s právními předpisy
 5. korespondence a komunikace

Právní základ pro zpracování osobních údajů Dotčené osoby:

Právním základem zpracování osobních údajů Dotčené osoby bude, v závislosti na konkrétních osobních údajích a  účelu jejich zpracování splnění zákonné povinnosti provozovatele nebo splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba.

Specifikace oprávněných zájmů sledovaných Provozovatelem nebo třetí stranou:  Neuplatňuje se.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby mohou být zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, orgán a členové orgánů Provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost zabezpečující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, kurýrní společnost.

Příjemcem osobních údajů budou také daňový úřad, soudy, orgány činné v trestním řízení a další státní orgány, v zákonem stanovených případech.

Informace o zamýšleném přenosu osobních údajů do třetí země: Neprovádí se. 

Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje budou v souladu s právními předpisy uchovávány na nezbytnou dobu, na kterou budou potřebné pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace.

Poučení o existenci relevantních práv Dotčené osoby:

Dotyčná osoba má mimo jiné následující práva:

 1. a)      právo Dotčené osoby pro přístup k údajům podle článku 15 nařízení, jehož obsahem je:
 • právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby;
 • v případě, že jsou osobní údaje Dotčené osoby zpracovávány, právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a&právo získat tyto informace:

-        informaci o účelech zpracování;

-        informace o kategoriích dotčených osobních údajů;

-        informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací;

-        pokud možno informaci o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, informaci o kritériích pro její určení;

-        informaci o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotčené osoby alebo jejich vymazání nebo omezení zpracování a o existenci práva namítat proti takovému zpracování;

-        informace o právu podat stížnost Kontrolnímu úřadu;

-        nebyly-li osobní údaje získány od dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

-        informace o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v či. 1. a 4. Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání osobních údajů pro Dotyčnou osobu;

 • právo být informován o přiměřených zárukách podle článku 46 nařízení, týkajících se předávání osobních údajů, pokud jsou osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
 • právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;
 1. b) právo Dotčené osoby na opravu podle článku 16 Nařízení, jehož obsahem je:
 • právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby;
 • právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotčené osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotčené osoby;
 1. c) právo Dotčené osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „k zapomenutí“) podle článku 17

    Nařízení, jehož obsahem je:

(i)          právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se týkají Dotčené osoby, je-li splněn některý z těchto důvodů:

-        osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány;

-        Dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů;

-        Dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle či. 1. Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 2. Nařízení;

-        osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;

-        osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá;

-        osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle či. 1. Nařízení;

 • právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotčené osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl přiměřená opatření včetně technických opatření, aby informoval jiné provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotčená osoba je žádá, aby vymazaly všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky;

přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle či. 1. a 2. Nařízení [tj. s obsahem práv podle (i) a (ii) tohoto písm. c) bodu J. tohoto dokumentu] nevznikne, pokud je zpracování osobních údajů potřebné:

 1. pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 2. pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s či. 2. písm. h) a i) nařízení, jakož i či. 3. Nařízení;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v či. 1. Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo
 5.  k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
 6. d) právo Dotčené osoby na omezení zpracovávání osobních údajů podle článku 18 Nařízení,

     jehož obsahem je:

(i)          právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů:

-    Dotčená osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

-    zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotčená osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

-    Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Dotčená osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

-    Dotčená osoba vznesla námitky vůči zpracování podle či. 1. Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby;

 • právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo podle bodu (i) tohoto písm. d) bodu J. tohoto dokumentu, takové omezeně zpracovávané osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávaly pouze se souhlasem Dotčené osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného. zájmu Evropské unie nebo členského státu;
 • právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;
 1. e) právo Dotčené osoby ke splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle článku 19 Nařízení, jehož obsahem je:
 • právo, aby Provozovatel sdělil každému příjemci, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování uskutečněné podle článku 16, čl. 17 odst. 1; 1. a článku 18 nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí;
 • právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Dotčenou osobu, pokud to Dotčená osoba požaduje;
 1. f) právo Dotčené osoby na přenosnost údajů podle článku 20 Nařízení, jehož obsahem je:

(i)              právo získat osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, pokud:

-     se zpracování zakládá na souhlasu Dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. 1. písm. a) Nařízení nebo či. 2. písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle či. 1. písm. b) Nařízení, a současně

-     se zpracování provádí automatizovanými prostředky, a současně

-     právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

(ii)   právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

 1. g) právo Dotčené osoby vznést námitky podle článku 21 nařízení, jehož obsahem je:
 • právo kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1. písm. e) nebo f) nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních nařízení;
 • [v případě provádění práva kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení] právo, aby Provozovatel dále nezpracovával osobní údaje Dotčené osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotčené osoby, nebo důvody k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků
 • právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje se již pro takové účely nesmí zpracovávat;
 • (v souvislosti s používáním služeb informační společnosti) právo na uplatnění práva namítat proti zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;
 • právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;
 1. h) právo Dotčené osoby související s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 Nařízení, jehož obsahem je:
 • právo, aby se na Dotčenou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle či. . 2. Nařízení [t.j. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: (a) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Dotčenou osobou a Provozovatelem, (b) povoleno právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotčené osoby nebo (c) založené na výslovném souhlasu Dotčené osoby].

Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

Dotyčná osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dotyčná osoba je kdykoliv oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotčená osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků. mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu nebo vyplněním elektronického formuláře zveřejněného na webovém sídle Provozovatele).

Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost orgánu dozoru:

Dotčená osoba má právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, a to zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s. ;Nařízením, a to vše, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy. Dozorovým orgánem ve Slovenské republice je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36 064 220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, telefon: 02/3231 3214.

Informace o existenci / neexistenci povinnosti Dotčené osoby poskytnout osobní údaje:

Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že poskytnutí osobních údajů Dotčené osoby je potřebné k uzavření smlouvy a k jejímu plnění. Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že Dotčená osoba není povinna poskytnout osobní údaje ani není povinna udělit souhlas s jejich zpracováním. Následkem neposkytnutí osobních údajů a/nebo následkem neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude, že Provozovatel nebude moci uzavřít a splnit smlouvu.

Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování: Neplatí se